Omet la navegació.
Inici

Convocatòria Ple, dimarts 6 d'abril de 2010

ORDRE DEL DIA:

 

Presa de posesió Roser Armenteras

 

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
 2. Donar compte dels decrets d'alcaldia del 1er trimestre de 2010
 3. Informacions d'alcaldia
 4. Designar representant al Consorci del Lluçanès
 5. Conveni Projecte Euronet 50/50
 6. Conveni entre administracions i l'Associació de propietaris forestals del Lluçanès
 7. Aprovació Conveni Pla de Vigilància contra Incendis Forestals 2010
 8. Aprovació Conveni "Manteniment del mapa patrimoni cultural"
 9. Ratificació Decret 45-2010 Aprovar projecte “Rehabilitació d'habitatges de titularitat pública a Sant Bartomeu del Grau”
 10. Modificació de les delegacions a la Diputació de Barcelona ORGT
 11. Precs i preguntes