Omet la navegació.
Inici

Convocatòria Ple, dimarts 15 de juny de 2010

  ORDRE DEL DIA:

     
  1. Informacions de l'alcaldia
  2. Aprovació de la Modificació de crèdit 3/2010.
  3. Adjudicació contracte per a l'execució del projecte d'obres “Construcció magatzem i instal·lació de caldera de biomassa del CEIP la Monjoia”
  4. Donar compte Decret de l'Alcalde 109/2010, Acceptació d'ajudes PUOSC
  5. Baixa aportacions i resolucions convenis amb entitats sense ànim de lucre
  6. Sol·licitud subvenció convocatòria per la concessió d'ajuts per renovar punts TIC
  7. Aplicació del R.D. Llei 8/2010, de 20 de maig a l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau