Omet la navegació.
Inici

Convocatòria Ple, dimarts 05 d'octubre de 2010

ORDRE DEL DIA:
 

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
 2. Donar compte dels decrets d'alcaldia del 3r trimestre de 2010
 3. Informacions d'alcaldia
 4. Ratificació Decret d'alcaldia número 165/2010 Arrendament pis C. Vic 8
 5. Aprovació del Compte General 2009
 6. Aprovació Festes Locals 2011
 7. Aprovació Projecte “Urbanització de la Travessera Fase 2 de la carretera BV-4601 a Sant Bartomeu del Grau”
 8. Aprovació de l'expedient de la licitació per a l'execució del projecte “Urbanització de la Travessera Fase 2 de la carretera BV-4601 a Sant Bartomeu del Grau ”
 9. Aprovació del conveni urbanístic amb Mas Reig SCP i Ma. Dolors Crespi Crespiera
 10. Acceptació de la  subvenció del Departament d'educació destinada a la minoració de quotes de la Llar d'Infants Municipal
 11. Nomenament dels representants de l’Ajuntament i dels col·lectius (entitats veïnals, associacions ciutadanes i agents econòmics i socials) per al  Comitè d’avaluació i seguiment del PII
 12. Ratificació del Decret 169/2010 d'aprovació del Pla de Treball i Pla executiu de “Treballs als Barris 2010”, de programes d'experienciació laboral i de desenvolupament local
 13. Aprovació de la gestió del padró d'habitants a 01 de gener de 2010
 14. Modificació de crèdit 4/2010
 15. Precs i preguntes
 16.