Omet la navegació.
Inici

ANUNCI. Sol·licitud de llicència ambiental per ampliació de capacitat d'explotació ramadera

La raó social Alboquers s.l., en data 17 de novembre de 2010 ha sol·licitat d’aquesta Alcaldia llicència ambiental per l’ ampliació de la capacitat de l'explotació ramadera de la finca “ caseta d’Alboquers” d’aquest municipi, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, s’exposa al públic per un termini de vint dies hàbils perquè es puguin presentar reclamacions.

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, passeig del Grau, número 10.
Els dies laborables de les 10.00 a les 13.45 i tarda dimecres de 16.00 a 20 h.

 

Sant Bartomeu del Grau, 13 de desembre de 2010

 

L’Alcalde,

  

Miquel Colomer Busquets

AdjuntMida
edicte.pdf79.89 KB