Omet la navegació.
Inici

anunci autorització construcció habitatge unifamiliar en sòl no urbanitzable a la finca Vilatortella

 

ANUNCI

El Sr.Isidre Carbonell Oriol i SAT Vilatortella, han sol·licitat autorització per la construcció d' un habitatge unifamiliar aïllat en sòl no urbanitzable a la finca Vilatortella de Sant Bartomeu del Grau. De conformitat al què estableix l'article 48 del Decret Legislatiu 1/2005 es sotmet a informació pública pel termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

L'expedient correspon al núm.09-2011/O i es podrà consultar a les oficines municipals situades al Passeig del Grau num.10, de dilluns a divendres, mati de 10:00 a 13:30 i tarda de dimecres de 16:00 a 20:00.

Sant Bartomeu del Grau, 11 de maig de 2011

L'alcalde

Miquel Colomer Busquets