Omet la navegació.
Inici

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE : REMODELACIÓ INTEGRAL DEL CARRER VELL

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau en sessió del dia 28 de setembre de 2011 va acordar aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el projecte tècnic “Remodelació Integral del del c. Vell”, redactat per l'arquitecta Imma Pujol Molist, amb un pressupost total de 590.302,77€ .

El projecte es pot consultar a les oficines municipals de dilluns a divendres de 10.00 a 13.30 i dimecres de 16.00 a 19.00, durant el termini d'informació pública, que serà de trenta dies des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOP i a la pàgina web www.ajuntament.sbg.cat.

Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l'Ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En cas de no presentar-se'n cap s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord exprés.

Sant Bartomeu del Grau, 4 d'octubre de 2011

 

AdjuntMida
F2_fotografies.pdf2.63 MB
09_proposta instal.lacions general.pdf488.43 KB
Doc econòmica Carrer Vell.pdf2.25 MB
Doc escrita Carrer Vell.pdf2.2 MB
F1_fotografies.pdf1.69 MB
08_planta tercer tram.pdf12.24 MB
07_planta segon tram.pdf14.35 MB
06_planta primer tram.pdf10.98 MB
04_estat actual.pdf12.57 MB
05_proposta planta general.pdf613.6 KB
03_vialitat i seguretat actuals.pdf2.39 MB
02_situació emplaç.pdf2.38 MB
01_topogràfic.pdf337.53 KB