Omet la navegació.
Inici

Edicte creació seu electrònica i registre electrònic

EDICTE
El Ple de la Corporació en data de 4 de juliol de 2012 va aprovar inicialment l'acord de creació de la seu electrònica i el registre electrònic de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, el Reglament de creació i regulació de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau i el Reglament de creació i regulació del registre electrònic de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.
S'exposa al públic per un termini de 30 dies hàbils, per a la formulació d'al·legacions i reclamacions, en el ben entès que transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagin presentat, quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap altre tràmit.
L'expedient es pot consultar a les oficines municipals, Passeig del Grau núm.10 de Sant Bartomeu del Grau, de 10 a 13:30 h. de dilluns a divendres.

Sant Bartomeu del Grau, 10 de juliol de 2012.

L'alcalde

Emili Benito Sayol