Omet la navegació.
Inici

EDICTE llicència municipal ambiental per a la instal·lació d'una estació base de telefonia mòbil

EDICTE

Per part de TELEFÒNICA MÓVILES ESPAÑA SA, ha sol.licitat la llicència municipal ambiental per a l’exercici de l’activitat de “INSTAL.LACIÓ ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL” al Polígon 9, parcel·la 2 Vilanova, d'aquesta localitat. Expedient 02-2012-A.

En compliment del que es diposa en l’article 41 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, es sotmet a informació pública el projecte i demés documentació presentada a efectes d’ al.legacions.

Termini.- 30 dies a comptar de la data d’aquest edicte

Lloc de consulta.- Oficina municipal tots els dies laborables en hores d’oficina.

Lloc de presentació d’al.legacions: Registre general de l’ajuntament.

A Sant Bartomeu del Grau, 21 de setembre de 2012

L'alcalde,

Emili Benito Sayol