Omet la navegació.
Inici

Edicte: aprovació inicial del projecte executiu de l'obra local ordinària, Remodelació de la plaça del Dr. Antoni Griera

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau en sessió del dia 26 de setembre de 2012, va aprovar inicialment el projecte executiu de l'obra local ordinària “ Remodelació de la Plaça del Dr. Antoni Griera ” ,redactat per l'arquitecte Sebastià Solà Bach, de data setembre de 2012, amb un pressupost de d'execució per contracte de .-240.940,16€.- (21% d'iva inclòs), i un pressupost pel coneixement de l'administració de .-260.064,26€ (inclou honoraris tècnics i serveis externs)

 

El projecte es pot consultar a les oficines municipals de dilluns a divendres de les 10:00 h. A les 13:30 h. i dimecres de 16:00 h. A 19:00 h., durant el termini de 30 dies des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOP i a la pàgina web www.ajuntament.sbg.cat, a efectes de presentar les al·legacions que es creguin oportunes. Si no se'n formulen, s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord.

Sant Bartomeu del Grau, 2 d'octubre de 2012

L'alcalde,

Emili Benito Sayol

 

 

-->

AdjuntMida
3404-Amidaments Pressupost.pdf1.18 MB
3404-Memòria Annexes.pdf618.12 KB
3404-Plànols.pdf4.16 MB
3404-Plecs Condicions.pdf932.74 KB