Omet la navegació.
Inici

Edicte d'aprovació inicial modificació puntual POUM -Inclusió edificació Mas Llobateres en el Catàleg de Masies i Cases Rurals

EDICTE;

El Ple de l'Ajuntament de data 4 de juliol de 2012 va aprovar inicialment la “Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística – Inclusió de l'edificació Mas Llobateres en el Catàleg de Masies i Cases Rurals”, de conformitat al projecte redactat per l'arquitecte Antoni Companys Ferran, expedient 34/2012.

De conformitat el que estableix la Disposició Addicional Desena del Decret Legislatiu 1/2010, a l'haver coincidit la informació pública parcialment amb el mes d'agost, el tràmit d'informació pública s'amplia en 1 mes. Per tant, es sotmet a informació pública l’acord i expedient referits, durant el termini de 1 mes a efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments. L'expedient es pot consultar a les oficines municipals, Passeig del Grau núm.10 de Sant Bartomeu del Grau, de 10 a 13:30 h. de dilluns a divendres.

Sant Bartomeu del Grau, 2 de gener de 2013

Emili Benito Sayol

Alcalde