Omet la navegació.
Inici

Ajuntament

Ajuntament

Convocatòria pública nomenament jutge de pau i substitut

EDICTE

Atesa la Resolució núm.112-2012 de data 29 d'agost de 2012 , s'ha acordat efectuar convocatòria pública per cobrir les places de Jutge de Pau Titular i substitut, de Sant Bartomeu del Grau.

El termini per presentar les sol.licituds acompanyades de currículum vitae, serà fins el 21 de setembre de 2012, a les oficines municipals, en horari d'atenció al públic 10:00 h. a les 13:45 h.

Sant Bartomeu del Grau, 30 d' agost de 2012

L'alcalde,

Emili Benito Sayol

 

Edicte d'aprovació inicial modificació puntual POUM -Inclusió edificació Mas Llobateres en el Catàleg de Masies i Cases Rurals

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de data 4 de juliol de 2012 va aprovar inicialment la “Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística – Inclusió de l'edificació Mas Llobateres en el Catàleg de Masies i Cases Rurals”, de conformitat al projecte redactat per l'arquitecte Antoni Companys Ferran, expedient 34/2012.

Se sotmet a informació pública l’acord i expedient referits, durant el termini de 30 dies hàbils a efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments.

L'expedient es pot consultar a les oficines municipals, Passeig del Grau núm.10 de Sant Bartomeu del Grau, de 10 a 13:30 h. de dilluns a divendres.

 

Sant Bartomeu del Grau, 10 de juliol de 2012.

 

Emili Benito Sayol

Alcalde

 

Edicte creació seu electrònica i registre electrònic

EDICTE
El Ple de la Corporació en data de 4 de juliol de 2012 va aprovar inicialment l'acord de creació de la seu electrònica i el registre electrònic de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, el Reglament de creació i regulació de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau i el Reglament de creació i regulació del registre electrònic de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.
S'exposa al públic per un termini de 30 dies hàbils, per a la formulació d'al·legacions i reclamacions, en el ben entès que transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagin presentat, quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap altre tràmit.
L'expedient es pot consultar a les oficines municipals, Passeig del Grau núm.10 de Sant Bartomeu del Grau, de 10 a 13:30 h. de dilluns a divendres.

Sant Bartomeu del Grau, 10 de juliol de 2012.

L'alcalde

Emili Benito Sayol

Distribució del cartipàs municipal

En el document adjunt podeu consultar la composició del nou cartipàs municipal; el nomenament dels tinents d'alcalde i el tresorer així com la distribució de les àrees de gestió municipal i les retribucions corresponents.

INFORMACIÓ CADASTRE

 

La Direcció General del Cadastre ha registrat aquest ajuntament com usuari de l'Oficina Virtual del Cadastre-Punt d'Informació Cadastral. Això permet que des de l'ajuntament es puguin prestar a les persones interessades i respecte de les finques que s'inclouen en el cadastre de Sant Bartomeu del Grau, el serveis següents:

 

-Consulta i Certificació de Béns Immobles sense valor cadastral.

-Consulta i Certificació de Béns Immobles.

-Consulta i Certificació de Referència Cadastral.

-Consulta i Certificació per Titular Cadastral.

-Consulta i Certificació per Titular sense dades de valor cadastral.

 

 

El servei es començarà a prestar a partir de l'1 de maig de 2011, des de les oficines municipals situades al Pg del Grau 10 de Sant Bartomeu del Grau.

 

Sant Bartomeu del Grau, 6 d'abril de 2011

 

 

el secretari

 

Comvocatòria Ple, dimarts 05 d'abril de 2011

ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

 2. Donar compte dels decrets d'alcaldia del 1r trimestre de 2011

 3. Informacions d'alcaldia

 4. Aprovació del Compte de Gestió i Recaptació de l'OGT

 5. Aprovació del Conveni de Col·laboració del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis 2011

 6. Aprovació del Conveni de Col·laboració amb el Consell Comarcal d'Osona, per a la redacció del Pla d'Actuació Municipal Infocat

 7. Modificació de l'Ordenança Fiscal Municipal número 16-Taxa pel subministrament d'aigua  - Tarifa Ramadera

 8. Aprovació del Pla d'Acció d'Energia Sostenible del Pacte d'Alcaldes (PAES)

 9. Aprovació del Conveni Marc de Col·laboració amb l'Agència de Residus de Catalunya de sistema integrat de Gestió de Residus de Piles i Acumuladors

 10. Contracte amb l'Associació propietaris forestals-Pla Marc de Millora i Revaluació  Forestal

 11. Modificació del Conveni amb el Sr. Ramon Sansalvador Arumí

 12. Precs i preguntes

Contingut sindicat