Omet la navegació.
Inici

PlensSBG

Ple extraordinari - 24 de maig de 2016

Us comuniquem que el proper dimarts 24 de maig de 2016, a les 20:00h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1-    Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 06/04/16

2-    Modificació del plec de clàusules que han de regir el contracte de prestació del servei de bar de la piscina municipal de Sant Bartomeu del Grau 2016-2018

3-    Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès

4-    Aprovació de l’esmena al plànol de la distància al nucli urbà relatiu a la modificació de l’article 272 de les Normes Urbanístiques “Edificacions i obra civil en sòl no urbanitzable per a usos agropecuaris o assimilables”

5-    Ratificació del decret 91/2016 sobre l’adhesió al programa “Anem al Teatre”

L’alcalde

Emili Benito Sayol

Ple ordinari - 6 d'abril de 2016

Us comuniquem que el proper dimecres 6 d'abril de 2016, a les 19:30h tindrà lloc un ple ordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 20 de gener de 20162

2- Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats durant el 1r trimestre de 2016

3- Aprovació del compte de recaptació de l’exercici 2015

4- Aprovació crèdits incobrables de l’Organisme de Gestió Tributària

5- Pròrroga dos anys contracte serveis de telecomunicacions, Localret

6- Adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia     elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia SAU

7- Aprovació separata 1 projecte Plaça Doctor Griera, aprovació inici expedient contractació i plec de condicions

8- Rectificació nomenclatura d’un vial

9- Aprovació del conveni pel projecte de serveis esportius en petits municipis del Lluçanès.

10- Aprovació del plec de clàusules que han de regir el contracte de prestació del servei de bar de la piscina municipal de Sant Bartomeu del Grau 2016-2018.

11- Precs i preguntes 

L’alcalde

Emili Benito Sayol

Ple ordinari - 20 de gener de 2016

Us comuniquem que el proper dimecres 20 de gener de 2016, a les 19:30h tindrà lloc un ple ordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1-    Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia  16/12/15

2-    Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats durant el 4t trimestre de 2015

3-    Aprovació del Pressupost Municipal de l'exercici 2016

4-    Aprovació crèdits incobrables i baixes padró d'IVTM 2015 de l'Organisme de Gestió Tributària

5-    Precs i preguntes

L’alcalde

Emili Benito Sayol

Ple extraordinari - 16 de desembre de 2015

Us comuniquem que el proper dimecres 16 de desembre de 2015, a les 19:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1-    Aprovació de les actes de les sessions anteriors del dia 04/11/15 i 23/11/15

2-    Aprovació del Pressupost Municipal de l'exercici 2016

3-    Aprovació Conveni Consell Comarcal d'Osona pel Programa Treball I Formació

L’alcalde

Emili Benito Sayol

 

Ple extraordinari - 23 de novembre de 2015

Us comuniquem que el proper dilluns 23 de novembre de 2015, a les 14:00h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1-    Sorteig per a l’elecció dels membres de la Mesa electoral per a les Eleccions Generals 2015

2-    Sol·licitud de pròrroga i modificació del Projecte d’Intervenció Integral del Casc Antic

3-    Modificació de crèdit 2/2015

4-    Ratificació decret 233/2015

5-    Acceptació donació mobiliari urbà per part de Benito Urban SLU

L'alcalde,

Emili Benito Sayol

 

 

Ple extraordinari - 4 de novembre de 2015

Us comuniquem que el proper dimecres 4 de novembre de 2015, a les 19:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 07/10/15

2- Creació de la Comissió d’estudi del POUM, concretament dels sectors PMU-1 Centre i PMU-2 Carrer Llevant

3- Aprovació del Reglament del Consell Esportiu Municipal

4- Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2016

5- Aprovació del calendari fiscal de l’exercici 2016

6- Designació de representant al Consorci d’Osona de Serveis Socials

7- Moció de suport als veïns de Santa Creu de Jutglar

L'alcalde,

Emili Benito Sayol

Ple ordinari - 7 d'octubre de 2015

Us comuniquem que el proper dimecres 16 de setembre de 2015, a les 19:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: 

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 16/09/15

2- Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats des del dia 14 de juny de 2015

3- Aprovació justificació modificació puntual POUM núm. 2

4- Acords de validació del resultat del procés de participació ciutadana per la creació de la comarca del Lluçanès

5- Aprovació del compte general de l’exercici 2014

6- Precs i preguntes

L’alcalde,

Emili Benito Sayol

 

Contingut sindicat