Omet la navegació.
Inici

Ajuntament, PlensSBG_fins_2011

EDICTE llicència municipal ambiental per a la instal·lació d'una estació base de telefonia mòbil

EDICTE

Per part de TELEFÒNICA MÓVILES ESPAÑA SA, ha sol.licitat la llicència municipal ambiental per a l’exercici de l’activitat de “INSTAL.LACIÓ ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL” al Polígon 9, parcel·la 2 Vilanova, d'aquesta localitat. Expedient 02-2012-A.

En compliment del que es diposa en l’article 41 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, es sotmet a informació pública el projecte i demés documentació presentada a efectes d’ al.legacions.

Termini.- 30 dies a comptar de la data d’aquest edicte

Lloc de consulta.- Oficina municipal tots els dies laborables en hores d’oficina.

Lloc de presentació d’al.legacions: Registre general de l’ajuntament.

A Sant Bartomeu del Grau, 21 de setembre de 2012

L'alcalde,

Emili Benito Sayol

 

 

Convocatòria pública nomenament jutge de pau i substitut

EDICTE

Atesa la Resolució núm.112-2012 de data 29 d'agost de 2012 , s'ha acordat efectuar convocatòria pública per cobrir les places de Jutge de Pau Titular i substitut, de Sant Bartomeu del Grau.

El termini per presentar les sol.licituds acompanyades de currículum vitae, serà fins el 21 de setembre de 2012, a les oficines municipals, en horari d'atenció al públic 10:00 h. a les 13:45 h.

Sant Bartomeu del Grau, 30 d' agost de 2012

L'alcalde,

Emili Benito Sayol

 

Edicte d'aprovació inicial modificació puntual POUM -Inclusió edificació Mas Llobateres en el Catàleg de Masies i Cases Rurals

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de data 4 de juliol de 2012 va aprovar inicialment la “Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística – Inclusió de l'edificació Mas Llobateres en el Catàleg de Masies i Cases Rurals”, de conformitat al projecte redactat per l'arquitecte Antoni Companys Ferran, expedient 34/2012.

Se sotmet a informació pública l’acord i expedient referits, durant el termini de 30 dies hàbils a efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments.

L'expedient es pot consultar a les oficines municipals, Passeig del Grau núm.10 de Sant Bartomeu del Grau, de 10 a 13:30 h. de dilluns a divendres.

 

Sant Bartomeu del Grau, 10 de juliol de 2012.

 

Emili Benito Sayol

Alcalde

 

Edicte creació seu electrònica i registre electrònic

EDICTE
El Ple de la Corporació en data de 4 de juliol de 2012 va aprovar inicialment l'acord de creació de la seu electrònica i el registre electrònic de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, el Reglament de creació i regulació de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau i el Reglament de creació i regulació del registre electrònic de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.
S'exposa al públic per un termini de 30 dies hàbils, per a la formulació d'al·legacions i reclamacions, en el ben entès que transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagin presentat, quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap altre tràmit.
L'expedient es pot consultar a les oficines municipals, Passeig del Grau núm.10 de Sant Bartomeu del Grau, de 10 a 13:30 h. de dilluns a divendres.

Sant Bartomeu del Grau, 10 de juliol de 2012.

L'alcalde

Emili Benito Sayol

Convocatòria Ple, dimecres 21 de desembre de 2011

 

ORDRE DEL DIA:

 

Convocatòria Ple, dimecres 26 d'octubre de 2011

 

ORDRE DEL DIA:

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE : REMODELACIÓ INTEGRAL DEL CARRER VELL

EDICTE

Contingut sindicat